צילום: Index Open בית משפט השלום קיבל השבוע תביעה שהגישה תובעת באמצעות עו"ד אושרי שלוש נגד רופא שיניים, ששכר ממנה חנות שבבעלותה לצורך פתיחת מרפאת שיניים ושילם שכירות באמצעות צ'קים אותם לקח מהוריו ללא הרשאת חתימה וללא כיסוי.

בפסיקת בית המשפט נקבע, כי הרופא ישלם פיצוי בסך 30 אלף ש"ח לבעלת החנות בגין הפרת הסכם השכירות וזאת חרף העובדה שמעולם לא קיבל לידיו את מפתחות החנות ולא שהה בחנות אפילו דקה אחת.

ממכתב התביעה עולה עוד, כי רופא השיניים, מסר לתובעת כדמי שכירות לחנותה צ'קים מחשבון הבנק של הוריו, לאחר פטירתו של אביו, כאשר אחותו היא מורשית חתימה בחשבון בנק זה. הצ'ק הראשון נדחה על ידי הבנק הן מחמת אי כיסוי מספיק והן מסיבות שהחתימה אינה תקינה.

במהלך הדיונים בבית המשפט ותוך כדי חקירתו הנגדית של עו"ד אושרי שלוש, הסתבר כי לרופא השיניים לא הייתה זכות חתימה/הרשאה בחשבון הבנק של ההמחאות אותן מסר לתובעת ועליהן חתם. בנוסף, במהלך החקירה הסתבר, כי אחותו של הרופא, שכאמור הייתה מורשית חתימה בחשבון הוריה, הודיעה לבנק על ביטול הצ'קים של אחיה מסיבות של אבדן או גניבה בית המשפט קבע שרופא השיניים הפר הפרה יסודית את ההסכם, בגינה זכאית הייתה התובעת לבטל את ההסכם.