index open שופטת בית משפט השלום חנה לפין-הראל חייבה את חברת הביטוח כלל לשלם לצעירה מאזור חיפה את מחיר אשפוזה בניו-יורק שהגיע לכמעט 100 אלף דולר. הצעירה עשתה באמצעות הוריה ביטוח לחו"ל שכלל גם כיסוי הוצאות אשפוז.

כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

במהלך שהותה בארצות-הברית לקתה בהתקף אסתמה קשה, ונשקפה סכנה לחייה. היא אושפזה לתקופה ממושכת בבית חולים בניו-יורק ולאחר אשפוזה דרש ממנה בית החולים לשלם את מחיר האשפוז. היא פנתה לחברת כלל שביטחה אותה כדי שזו תסדיר את החוב ולאחר שחלפו יותר משלוש שנים שבהן החוב לא הוסדר, היא תבעה את חברת הביטוח.

חברת הביטוח טענה מנגד כי בינתיים התביעה התיישנה וכי ממילא היא אינה חייבת לשלם את הוצאות האשפוז משום שהצעירה העלימה ממנה את דבר
היותה חולת אסתמה. השופטת לפין-הראל דחתה את הטענה להתיישנות וציינה כי התנהלות חברת הביטוח הייתה חסרת תום לב.

עוד צוין בפסק הדין כי בשום שלב לא טרחה חברת הביטוח ליידע את המבוטחת או את אביה, בעל-פה או בכתב, כי היא דוחה את תביעתה. "התנהלות זו אינה מתיישבת עם התנהלות של מבטח הוגן וסביר ועם הנחיות המפקח על הביטוח, אלא התנהלות מתחמקת אשר מפרה את חובת המבטח. מבוטח אשר מגיש תביעה לחברת הביטוח זכאי לקבל את עמדתה בנוגע לתביעתו, ועל חברת הביטוח לפרט את נימוקי הדחייה בהזדמנות הראשונה", כתבה השופטת בפסק הדין.

השופטת גם פסקה כי על חברת הביטוח לשאת בהוצאות האשפוז בניו-יורק בהתאם לפוליסה. חברת הביטוח גם חויבה בתשלום הוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 45 אלף שקל.