צילום: רמי שלוש נשיא בית המשפט המחוזי, השופט יוסף אלרון, מתח ביקורת על השתתפותה של מתכננת המחוז בישיבות ועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) וקבע כי ראוי היה שלא תשב בישיבות מסוג זה.

הביקורת נמתחה בפסק דין שניתן השבוע על ידי הנשיא אלרון בעתירה מנהלית נגד ייעוד קרקעי לגן לאומי במסגרת פארק השרון. הנשיא אלרון דחה את העתירה על כל חלקיה, יחד עם זאת, בהתייחס לנוכחותה של מתכננת המחוז בדיונים בוועדת המשנה לעניינים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) ובוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו"ף) ציין הנשיא אלרון, כי "ראוי היה שמתכננת המחוז לא תהא נוכחת בדיונים שהתקיימו בולנת"ע, שכן בולנת"ע יושבים אנשי מקצוע מומחים בתחום התכנון והבנייה, להם הידע והכלים לבחון את התכנית, ללא צורך בהבהרותיה של מתכננת המחוז".

עם זאת, קבע הנשיא אלרון, כי גם אם יש בנמצא פגם אחד לכאורה בעצם נוכחותה של מתכננת המחוז בדיונים בולנת"ע בשל ניגוד עניינים מוסדי, "עדיין אין בכך כדי להצדיק התערבות משפטית".

העותרים, בעלי מקרקעין, עתרו נגד יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז, הוועדה המחוזית, הוועדה לעניינים תכנונים עקרוניים (הולנת"ע), הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו"ף) משרד התיירות ואחרים, וביקשו להורות על ביטולה של החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה בדבר מתן תוקף לתוכנית המתאר לעיר חדרה תוך שינוי ייעוד מקרקעין ל'גן לאומי' במקום ייעוד של 'תיירות ונופש'. לטענתם, החלטת הוועדה המחוזית מנוגדת להחלטת ממשלה תקפה ומחייבת, וכן היא מנוגדת לתוכניות מתאר ארציות.

לחילופין, הם ביקשו את ביטול החלטתו של יו"ר הוועדה המחוזית, לפיה סורבה עתירתם לקבלת רשות לערור על החלטת הוועדה בפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה. בנוסף, העותרים העלו השגות באשר להשתתפותה של מתכננת מחוז חיפה דאז בישיבת מוסדות התכנון הגבוהים ובפרט בדיונים שעסקו בשינוי ייעוד המקרקעין, וביקשו את ביטול החלטתם של מוסדות התכנון לאלתר.

כאמור, נשיא בית המשפט המחוזי, השופט אלרון, דחה את העתירה על כל חלקיה, וקבע כי החלטת הוועדה המחוזית עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה והצורך לשמור על שטחים פתוחים, לאור ערכיו הסביבתיים הגבוהים של האזור, וכן קבע, כי התנהלותה של הוועדה המחוזית הייתה תקינה ולא נפל בה פגם כפי שטענו העותרים, כי זו לא סטתה מהוראת הולנת"ע, וכי המדובר בהחלטה תכנונית מובהקת, שאינה מצדיקה את התערבותו של בית המשפט.

זאת ועוד, נשיא בית המשפט המחוזי, השופט אלרון דחה את בקשתם של העותרים לאפשר להם להגיש ערר בפני המועצה הארצית. כעולה מפסק הדין, "הסוגיה אותה העלו העותרים אינה סוגיה בעלת אופי עקרוני או בעלת השלכה רחבה המצדיקה לערב את המועצה הארצית לתכנון ובנייה וליתן מתן רשות ערר". כאמור הנשיא אלרון דחה את העתירה על כל חלקיה. העותרים חויבו בהוצאות למשיבים בסך כולל של 20 אלף ש"ח.